Har överfallsvåldtäkterna ökat i Uppsala?

Jag läser en krönika i Expressen  av Kajsa Dovstad. Hon skriver att ”Det Uppsala jag lämnar är inte det Uppsala jag flyttade till. I dag är risken för att bli utsatt för sexualbrott ständigt närvarande”. Dovstad skriver om sin rädsla när hon promenerar hem från tågstationen i kontrast till den trygghet hon upplevde i Uppsala som ny student för nio år sedan. Dovstad beskriver att hon numera undviker ögonkontakt med främmande när hon vandrar hem på kvällen och hur hon kramar överfallslarmet i den ena fickan och försvarssprayen i den andra. Dovstad vill att kommunen anställer fler ordningsvakter.

Jag skrev i juni en artikel om utvecklingen av våldtäkter. Utvecklingen som Dovstad upplever i Uppsala motsvarar inte utvecklingen på nationell nivå. Av Brottsförebyggande rådets (BRÅ) analys framgår att antalet polisanmälda våldtäkter generellt har ökat under perioden. Detta samtidigt som våldtäkter som begås utomhus har minskat och att antalet anmälningar där gärningsmannen är okänd, inklusive överfallsvåldtäkterna, inte har ökat.

Dovstad beskriver den generella utvecklingen av antalet anmälda våldtäkter i Uppsala. Eftersom hennes rädsla främst verkar vara knuten till att bli överfallen när hon promenerar genom stan på kvällen så blev jag nyfiken på utvecklingen i Uppsala när det gäller våldtäkter utomhus. För landet i stort gäller nämligen fortfarande att de flesta anmälda våldtäkter handlar om brott begångna i en privatbostad där gärningsman och offer är vänner eller bekanta och, inte minst viktigt i sammanhanget, ökningen av antalet anmälningar gäller framförallt denna kategori. För att undersöka detta gick jag in i databasen för anmälda brott som man kommer åt på BRÅ:s hemsida.

(Nedan kommer jag att beskriva hur man kan använda sig av denna för att undersöka t ex utvecklingen på sin egen ort.)

Jag undersökte utvecklingen av samtliga anmälningar av våldtäkt och försök till våldtäkt utomhus i Uppsala ( kategoriseringen varierar under olika perioder;  barn och person samt flicka -pojke och man – kvinna) i samtliga kategorier under den period som Dovstad skriver om.

Uppsalas befolkning har ökat med 27 procent under perioden.  Det översta diagrammet visar utvecklingen av polisanmälda brott/100 000 invånare.  Året då Dovstad flyttade till Uppsala är markerat med avvikande mönster.

 

Skärmavbild 2019-08-17 kl. 13.51.30 (Källa: Brottsförebyggande rådet)

Som framgår av diagrammet har antalet polisanmälda våldtäkter utomhus inklusive försök/ 100 000 invånare inte ökat under den period som Dovstad har bott i Uppsala.

Nedan har jag även klippt in ett diagram med totala antalet polisanmälda våldtäkter inklusive försök utomhus under samma period.

Skärmavbild 2019-08-18 kl. 03.09.54

(Källa: Brottsförebyggande rådet)

Det verkar alltså som om behovet av pepparspray i fickan inte har förändrats under de nio år Dovstad har bott i Uppsala. Det är intressant att hon kände sig helt trygg för nio år sedan men i dag upplever att  risken att bli utsatt för en  överfallsvåldtäkt  är överhängande.  Överfallsvåldtäkter är ett ovanligt brott som ofta får medial uppmärksamhet när de inträffar. Eftersom det handlar om små tal så  innebär  slumpvariationen att det ibland inträffar och rapporteras om flera händelser under en kort period. I samtida debattklimat inte sällan med kraftiga överdrifter och ibland rena lögner som sprids genom kanaler vars huvudtema är att förmedla uppgifter som tyder på det svenska samhällets förfall.

Om man tittar på de polisanmälda brotten så stämmer utvecklingen i Uppsala väl överens med den för landet som helhet, dvs överfall utomhus av okända gärningsmän ser inte ut att ha blivit vanligare. Varje överfall är ett för mycket och det behövs kanske fler ordningsvakter i Uppsala. Men det är åtminstone svårt att i kriminalstatistiken se att risken för att bli utsatt för en överfallsvåldtäkt har blivit större.

Liten lathund för dig som själv är intresserad av att undersöka utvecklingen av anmälda brott på din egen ort:

Nedan beskriver jag med ett exempel hur du själv kan undersöka utvecklingen av anmälda brott i t ex din egen ort. Men först några ord om kriminalstatistiken gällande våldtäkter.

  • Utvecklingen av anmälda våldtäkter i kriminalstatistiken påverkas av ett antal lagändringar som gjorts över tid och som inneburit en successiv utvidgning av handlingar som kategoriseras som våldtäkt.
  • Anmälningsbenägenheten avseende sexualbrott påverkas av uppmärksamhet kring denna brottslighet som skapas genom bl a kampanjer. T ex verkar både #fatta (2013) och #tafsainte (2016) -kampanjerna ha orsakat tydliga peakar i benägenheten att anmäla utsatthet för sexuella ofredanden. #metoo kan på motsvarande sätt ha påverkat benägenheten att polisanmäla våldtäkter.
  • Även om anmälningsbenägenheten förhoppningsvis ökar över tid med en ökad medvetenhet så anmäls fortfarande inte de flesta våldtäkter. Desto närmare relation mellan offer och gärningsman, desto mindre är sannolikheten att en polisanmälan ska ske. Motsatt gäller också att övergrepp av okänd vanligen leder till en polisanmälan. Det går därmed att anta att samtidigt som bara en mindre del av samtliga våldtäkter anmäls så speglar anmälda överfallsvåldtäkter ganska bra det faktiska antalet.
  • När man använder statistik som bygger på anmälda brott måste man vara medveten om hur statistiken är uppbyggd och vilka eventuella felkällor som kan påverka denna. I Sverige kodas varje brottshändelse som ett separat brott. Om t ex någon anmäler sin sambo för 300 våldtäkter under 10 års tid kommer dessa 300 fall att påverka statistiken under det år som anmälan görs.
  • En del polisanmälda brott visar sig senare inte utgöra brott. När man undersöker relativt ovanliga brottstyper som överfallsvåldtäkter, särskilt inom ett mindre geografiskt område, kan felaktiga anmälningar och falska anmälningar påverka utfallet.

Gå nu in på Brottsförebyggande rådets sida där du kan söka i databasen över anmälda brott.

För att kunna analysera om kriminalstatistiken ger stöd för påståendet att risken för att bli överfallen och våldtagen när man rör sig utomhus i Uppsala har ökat över tid behöver du uppgifter om anmälda brott som skett utomhus. Dessa redovisas separat i kriminalstatistiken. I BRÅ:s databas redovisas anmälda brott sorterade efter brottskoder som motsvarar lagrum i Brottsbalken.

1. När du ska studera utvecklingen nedbrutet på olika typer av brott i specifika områden klickar du på Gör din egen tabell och skrollar därefter ned till och klickar på  Sök utifrån brottskod.

2. Jag använde länken Årsvis – Kommun och storstädernas stadsdelar 1996 – där man finner anmälda brott från 1996 fram till senaste helår.

3. Först ska du välja brottstyp. Sexualbrotten finner man i kapitel 6 i Brottsbalken och välj därför grupp 5-7 i Steg 1 – välj grupp .

4. I Steg 2 väljer du de brottskoder som omfattar den brottslighet du är intresserad av att undersöka. Du markerar de brottskoder du är intresserad av och klickar  på Lägg till mina val. Dina val märks med en asterix.

Observera att om du t ex vill undersöka våldtäkter inklusive försök så måste du noga gå igenom listan så att du verkligen får med samtliga brottskoder som du är intresserad av. Vissa lagrum har försvunnit medan andra tillkommit under perioden. Utöver brott som skett inomhus respektive utomhus sorterar brottskoderna även våldtäkter efter fullbordade brott respektive försöksbrott, kön och åldersgrupper. Även kategoriindelningen har förändrats över tid.

5. I Steg 3 bör du klicka i Antal brott per 100 000 invånare för att resultatet ska ta hänsyn till befolkningsförändringar.

6. Nu trycker du på Fortsätt i nedre högra hörnet och det är dags att välja område.

7. I Steg 4 väljer du område. Markera det eller de områden du är intresserad av och klicka åter på Lägg till mina val. Asterixer visar vilka val du har gjort.

8. Tryck åter på Fortsätt i nedre högra hörnet och du kommer vidare till att välja tidsperiod.

9. Markera de år som utgör det tidsintervall du vill undersöka. Klicka på Lägg till mina val.

10. Tryck på Fortsätt. Nu visas en vy med en sammanställning av dina val. Tryck på Visa resultat. Observera att små tal ger större avrundningsfel av redovisningen av antal brott/100 000 invånare. I min beräkning ovan av antalet våldtäkter och våldtäktsförsök utomhus i Uppsala räknade jag i stället ihop det totala antalet anmälda våldtäkter inklusive försök i de olika kategorierna respektive år och delade dessa med antal invånare i Uppsala respektive år. Variationen under perioden jämnades därmed ut något.

Lycka till!